Slachtoffers met de Duitse nationaliteit in Zuid-Beveland


Militaire Slachtoffers

Klik op het id of een andere selecteerbaar veld in de regel om meer informatie te tonen.

Buiten ZeelandBuiten NederlandOverleefd
Zuid-Beveland
IDNaamNatRang/EenheidPlaatsDatumGLvIDS
2719 F. DERTINGEROgefr. 's-Gravenpolder 27-10-1944 -1   
2718 J. EBERTOgefr. 's-Gravenpolder 27-10-1944 -1   
2717 H. KELTJENSOgefr. 's-Gravenpolder 27-10-1944 -1   
2722 . ONBEKEND   27-10-1944 -1   
2723 . ONBEKEND   27-10-1944 -1   
2253 R. BRAUNSCHWEIG 1. Pi. 627.228   Onbekend -1   
2266 E. KLEMKEObersoldat 2229 1 St.Kp.Gren.Ers.Btl.BM 181 A.   Onbekend -1   
2269 A. KRONSTEINER Lsch.E.Btl. 2 St.Kp.654   Onbekend -1   
2298 . ONBEKENDUffz.   Onbekend -1   
2299 . ONBEKEND   Onbekend -1   
2300 . ONBEKEND   Onbekend -1   
2301 . ONBEKEND Lewedorp Onbekend -1   
2283 G. ROLFOb.Gefr. 13/R.G.G. 139   Onbekend -1   
2251 H.R.v. BöCKMANNSS-Mann SS 9./SS - Deutschland Lewedorp 17-05-1940 19   
2254 H. BRENNECKESS-Rttf. 1./SS-AA Lewedorp 17-05-1940 25   
2259 P. FEGGSS-Rttf. 9./SS - Deutschland Lewedorp 17-05-1940 24   
2267 E. KLIERSS-Strm. SS 9./SS - Deutschland Lewedorp 17-05-1940 20   
2270 K. MAIERSS-Strm. 9./SS - Deutschland Lewedorp 17-05-1940 21   
2272 H. MEYERSS-Uschaf. Stab I 1 [SS.]AR (NZA 144 AR ?) Lewedorp 17-05-1940 23   
2276 G. PAGELSS-Rttf. 9./SS - Deutschland Lewedorp 17-05-1940 19   
2277 F. PAULUSSS-Rttf. 9./SS - Deutschland Lewedorp 17-05-1940 21   
2281 H. REICHMANNSS-Strm. 9./SS - Deutschland Lewedorp 17-05-1940 20   
2287 F. TURKESS-Mann SS 9./SS - Deutschland Lewedorp 17-05-1940 20   
2291 J. VONSCHEIDTSS-Uschaf. 9./SS - Deutschland Lewedorp 17-05-1940 25   
2297 K. ZOPFSS-Strm. 9./SS - Deutschland Lewedorp 17-05-1940 21   
2295 A. WILHELMSS-Rttf. 9./SS - Deutschland Goes 19-05-1940 22   
2256 K. DINGERSS-Mann 9./SS - Deutschland Lewedorp 18-05-1940 19   
2265 B. HORNSS-Rottenführer SS 9./SS - Deutschland Huijbergen 18-05-1940 21   
2263 H. HENGVOSSGefr. 4./KG 3 's-Heer Arendskerke 03-11-1940 22   
2286 H. THOLENLieutenant 4./KG 3 's-Heer Arendskerke 03-11-1940 20   
2292 M. WAGNERObergefreiter 1349 Inf. Nachr. Ers.Komp.45 Lewedorp 03-11-1942 18   
2293 H. WALASIC Nieuwdorp 09-11-1942 -1   
2296 F. ZINNECKERUnteroffizier 3./Jg. Gesch. 102 Lewedorp 05-11-1943 22   
2279 G. RADEMACHERObergefreiter (MA) N 19322/41T Nieuwdorp 15-09-1944 20   
2282 J. RICHTERStabs.Gefr. L 04809 's Heer Hendrikskinderen 19-09-1944 31   
2255 K. DIETZSCHGefr. 3 Bau.Ers.Btl.4..4343 O. 's Heer Hendrikskinderen 27-10-1944 41   
2257 S. DREXELMEIERGefreiter 463 2. Schw.Art.Ers.Abt.167 Lewedorp 31-10-1944 21   
2289 M. UMBACHLt. 4/A.R. (m) 73.95 Nieuwdorp 31-10-1944 41   
2280 R. REICHELFeldwebel   03-11-1944 53   
2252 O. BöTTCHER 3 Ldsch.E.Batl.2 . 1048 A.   05-11-1944 40   
2271 K. MASURKEWICZGefr. 2 Kp.Ldsch.Ers.Btl.4 . 2007   05-11-1944 42   
2273 E. MEYKEGefr. 2/San.Ers.Abt.3.7445   05-11-1944 42   
2268 W. KOOPLuitenant 311.A 4 Ers. M.G. JR. 328 's-Heer Arendskerke 09-11-1944 24   
2258 W. EPPLEROb.Gefr. 1 Kp.Inf.Ers.Btl. 14 A. 536   13-11-1944 32   
2260 A. GELBOb.Gefr. Stamm.Kp.G.E.B. 400.2509   13-11-1944 41   
2261 D. GERDESGefr. Lewedorp 13-11-1944 20   
2264 W. HöPNEROb.Gefr. 5702.0.4 E/J.R. 47   13-11-1944 33   
2274 G. MöHRL 2 St.Kp.Inf.Ers.Btl. 36.5346   13-11-1944 20   
2275 W. PACHUffz. 4.San.Ers.Abt.5 . 5114 Lewedorp 13-11-1944 44   
2278 W. PRAHLOWFeldw. Deutsch.Reichs Heer J.R.Zg.J.R. 169 27   13-11-1944 39   
2284 A.O. STOCKHAUS Verpl.Amt.294/16   13-11-1944 46   
2285 F. SZIGALLAGefr. 1064 Stamm. Kp. Inf. Ers. BM.54. AB   13-11-1944 36   
2288 F. TüRNERGren. 2167 Inf.Nachr.Ers.M.u.Ausb.K.211   13-11-1944 25   
2290 E. VAHLOb.Feldw. 2.Lsch.Btl.XVI.II. 138   13-11-1944 44   
2294 F. WEISSERTObergefr. 2/VI. L.Sch.Battl.I. 367   13-11-1944 41   
2262 M. GIRODUffz. 4./Ausb.Stab.5.246   05-11-1944 40   
2635 E. BEHRENDOgefr. Heim.Pf. Laz. 3 149 B   Onbekend -1   
2659 J. CADILEK 8920 A St.Kp.G.E.B.u.G.A.B. 306   Onbekend -1   
4708 P. DOMBROWSKI   Onbekend -1   
2637 W. EISTHENOgefr. Landes-Bau-Btl. 6 Abtlg: Wug.   Onbekend -1   
2636 H. GöHLERT A Stamm.Kp. Gren. E.B. 151 1525   Onbekend -1   
2642 S. GöPFERICHGefr. A 5890 5./L.Art.Ers.Abt. 215   Onbekend -1   
2629 W. GöRLICH 3./Bb.471 B …   Onbekend -1   
2627 H. HASENJäGER 3. B/Pz. Abw.Abt. (mot.) 182 90 A   Onbekend -1   
2634 A. HELLMUTH 3./J.R. 110 2.A.   Onbekend -1   
2632 W. HIRSCHFELDOberschütze 1770 O Stamm.Kp. Pz.Gren.Ers.Btl. 73   Onbekend -1   
2639 A. JEWORREKOgefr. H.L. 4129 O 5319   Onbekend -1   
2649 K. JOSTFw. 6./J.R. 94 44   Onbekend -1   
2630 G. JURGUffz. Instandsetzgs.-Kol. 111 39A   Onbekend -1   
2641 W. KOALLICKGefr. O 5460 3./Inf.Ers.Btl. 457   Onbekend -1   
2651 H. KRZEWINSKYGefr.   Onbekend -1   
2633 F. MAYER A 3160 3.Land.Schütz.Ers. Btl. 5   Onbekend -1   
4710 O. MIENS   Onbekend -1   
2655 W. MüLLEROb.Schütze A. Stamm.Kp. Gran.E.B. 151 1303   Onbekend -1   
2628 . ONBEKEND N.Z. III./A.R. 168 8 A   Onbekend -1   
2643 . ONBEKEND St.Kp.L.Sch.E.Btl.2 12829 A   Onbekend -1   
2645 . ONBEKEND 3./L.Sch.Ers.Btl.3 1118 2 A   Onbekend -1   
2646 . ONBEKEND B.Kp./258 145 O   Onbekend -1   
2647 . ONBEKEND 1387 B Ldsch.Ers.u.Ausb. Btl. 11   Onbekend -1   
2650 . ONBEKEND 2362 O Stamm/Bau.Pi. Ers. Btl. 6   Onbekend -1   
2653 . ONBEKENDAdm.Uffz. F.P. No. 02182 B   Onbekend -1   
2654 . ONBEKEND 12 M.G.Kp./J.R. 67 154   Onbekend -1   
2656 . ONBEKEND 2.Kf.Ers.Abt. 18 751   Onbekend -1   
2657 . ONBEKEND 24396 A Ld Schtz.Ers.Btl. 8   Onbekend -1   
2660 . ONBEKEND   Onbekend -1   
2663 . ONBEKEND Whr.Kr.Ers.Dep. 11/12 425 O   Onbekend -1   
4709 . ONBEKEND   Onbekend -1   
4711 . ONBEKEND   Onbekend -1   
4712 . ONBEKEND   Onbekend -1   
4713 . ONBEKEND   Onbekend -1   
4714 . ONBEKEND   Onbekend -1   
2665 H. SCHLAEGELFw. 153 2.?Fahr.Ers.Schwd. Fahr.Ers.Abtg. 3   Onbekend -1   
2738 A. SCHöNLEBER   Onbekend -1   
2638 P. SCHULZEFunker 4006 Stammkp./Nachr.Ers. Abt. 3   Onbekend -1   
2652 W. SIEBERTObergrenadier 318 O 3 Pz.Gren. Ausb.Batl.5   Onbekend -1   
2658 H. STELLING 1./L.Sch.Ers.Btl.3 12612 A   Onbekend -1   
2644 J. STöGERGren. O 2076 5./Inf.Ers.Btl.I/482   Onbekend -1   
2626 K. WILHELMSOgefr.   Onbekend -1   
2648 R. WINKELMANNUffz. Morsch.Kp.Gr. E.B. 396 70 O   Onbekend -1   
2640 F. WITTUnteroffizier O I 31699   Onbekend -1   
2664 d. ZOLLERStabsarzt Hassloch/Westm.Fp.Nr. 16585A   Onbekend -1   
2662 J. HABERFELLNERGefreiter 1 O 3./Fest.St.Tr. LXXXI Baarland 08-09-1944 40   
2631 W. GIERMANNOgefr. 157B2.Kp.Idsch.Btl. 982 Baarland 26-10-1944 39  
2661 P. GROSSKUNZ 1./L.S.Ers.Btl. 10 A 7820 Baarland 26-10-1944 41  
4383 H. MüLLERGefreitter 161 Regt.Art Borssele Onbekend -1   
6424 W. WINGERTGefreiter 10/A.R. 170 Borssele Onbekend -1   
3887 J. WUNDERObergefreiter Luftwaffe 2/KG 30 VLT-2 Westerschelde 15-05-1940 21  
4376 E. PLURA Borssele 27-12-1942 34   
6425 E. FLURA Borssele 09-11-1943 -1   
4382 R. UPHOFF 3 Nachr.Ers. Ant 6. 5448 Borssele 04-09-1944 36   
4380 . ONBEKEND ERS KF2-2314 Borssele 14-09-1944 -1   
4377 G. SOLLER ERS KF2-2314 Borssele 14-09-1944 32   
4379 . ONBEKEND JNE-PL ERSU SB 34 -1833 Borssele 23-09-1944 -1   
4378 W. WINTERMANTEL 10/A.R. 170 Borssele 12-10-1944 19   
4375 A. STIGLMAIR Borssele 29-10-1944 30   
4381 W. GLASHOFFMatr. Ogefr. Lm. St. A. 22219 Borssele 06-11-1944 23   
4419 H. SCHLEHR Rilland 11-10-1944 38   
4425 A. POSRATSCHNIGGefr. Rilland 24-10-1944 32   
4682 . BAHRE 5 A.R. 170 Driewegen 26-10-1944 -1  
4683 H. BERGER 5 A.R. 170 Driewegen 26-10-1944 -1  
4685 H. BOGLER Driewegen 26-10-1944 -1  
4681 . ENGELHARDT 5 A.R. 170 Driewegen 26-10-1944 -1  
4684 . ENGFER 5 A.R. 170 Driewegen 26-10-1944 -1  
4680 J. KOVAR 5 A.R. 170 Driewegen 26-10-1944 36   
4686 . ONBEKEND Driewegen 26-10-1944 -1  
4687 . ONBEKEND Driewegen 26-10-1944 -1  
4688 H. WERNICKE Driewegen 26-10-1944 -1  
4397 E. HAMMSchütze 13983 (B) L.Sch.Ers.Btl. 3-1 St.Kp. Ellewoutsdijk Onbekend -1   
4674 . ONBEKEND Ellewoutsdijk Onbekend -1   
4675 . ONBEKEND   Onbekend -1   
4676 . ONBEKEND   Onbekend -1   
4398 P. OTTGefr. 2068-2 Schutz.Ers.Kp. 106 Ellewoutsdijk Onbekend -1   
4673 W. REINKEUffz. Ellewoutsdijk 15-05-1944 39   
4400 M. BRENNENSTUHLGefr. 6369 St. Battr. (…) E. Abt. 61 Ellewoutsdijk 15-09-1944 19   
4399 P. SCHUTZOb.Lt. -8-2/(1e) A.E.A. 169 Ellewoutsdijk 15-09-1944 31   
3815 W. HETTLICHUffz. 7./KG 27 "Boelcke" Goes 12-05-1940 25   
3816 H. GUTTECKUffz. 3./KG 126 Hoogerheide (bij) 12-05-1940 20   
3818 H. KLABUNDEOfw. 3./KG 126 Ossendrecht (bij) 12-05-1940 28   
3819 H. PILSBERGERSS-Mann Kradmelderzug b.SS "D" [?] Roosendaal (bij) 13-05-1940 18   
3829 B. BALLMANNSS-Oschaf. SS 1./SS - Germania Achterbroek (B) 14-05-1940 23   
3821 B. BLACHNIKObgefr. 2./MG-Batl. 15 Bergen op Zoom (bij) 14-05-1940 24   
3820 W. DEINHARDOb.Schütze 2./MG-Batl. 15 Bergen op Zoom (bij) 14-05-1940 19   
3825 E. DERSCHSS-Mann SS-Kriegsberichter-Kp.b.Div. Esschen (B) 14-05-1940 17   
3833 K. FREYMUHTSS-Staffelmann SS 6./SS - Germania Antwerpen (dorp bij) (B) 14-05-1940 19   
3832 R. HANSMANNSS-Staffelmann SS 6./SS - Germania Antwerpen (dorp bij) (B) 14-05-1940 19   
3830 E. HEYERSS-Staffelmann SS 1./SS - Germania Achterbroek (B) 14-05-1940 20   
3837 W. HOFFMANNSS-Strm. SS 15./SS - Germania Wildert (B) 14-05-1940 19   
3835 N. HUBERSS-Rttf. SS 14./SS - Germania Wildert (B) 14-05-1940 20   
3836 P. KILOSS-Strm. SS 15./SS - Germania Wildert (B) 14-05-1940 21   
3822 O. KURZERUffz. 2./MG-Batl. 15 Bergen op Zoom (bij) 14-05-1940 25   
3824 H. LANGBEINSS-Mann SS 12./SS - Deutschland Woensdrecht (bij) 14-05-1940 20   
3834 H. METSCHERSS-Ostuf. Stab. SS-AA (Ordonnanzoffizier) Achterbroek (B) 14-05-1940 28   
3826 F. öHLSCHLäGERSS-Strm. SS-Kriegsberichter-Kp.b.Div. Roosendaal 14-05-1940 40   
3828 J. RICKSS-Rttf. SS 1./SS - Germania Achterbroek (B) 14-05-1940 24   
3838 W. SCHENKSS-Uschaf. SS 15./SS - Germania Wildert (B) 14-05-1940 24   
3827 J. SCHWARZSS-Strm. 14./SS - Deutschland Huijbergen 14-05-1940 21   
3823 O. SELLINGFw. 2./MG-Batl. 15 Bergen op Zoom (bij) 14-05-1940 27   
3831 E. STALBSS-Staffelwärter SS 2./SS - Germania Achterbroek (B) 14-05-1940 20   
3853 R. BACHMANNSS-Sturmmann 2./SS-Flak-MG-Abt. Oostdijk 15-05-1940 20   
3854 C. BAUERSS-Rttf. 2./SS-Flak-MG-Abt. Oostdijk 15-05-1940 22   
3856 H. EGGELINGSS-Unterscharführer SS 3/SS Pionier Bataillon Yerseke 15-05-1940 24   
3852 J. EMMERTSS-Sturmmann Stab SS-Flak-MG-Abt. Oostdijk 15-05-1940 20   
3844 A. GöTZINGERSS-Rttf. SS 10./SS - Deutschland Oostdijk 15-05-1940 30   
3846 P. HARTMANNSS-Mann 11./SS - "Deutschland" Yerseke (bij) 15-05-1940 19   
3849 E. HOFFMANNSS-Strm. 15./SS - Deutschland Oostdijk 15-05-1940 18   
3848 H. JäGERSS-Mann SS 15./SS - Deutschland Oostdijk 15-05-1940 20   
3843 A. MALLSS-Rttf. SS 9./SS - Deutschland Rilland-Bath 15-05-1940 27   
3850 J. PREISINGERSS-Rttf. 15./SS - Deutschland Kruiningen 15-05-1940 20   
3842 J. RESSELSS-Strm. SS 13./SS - Deutschland Hoogerheide 15-05-1940 20   
3845 R. REUTERSS-Mann 10./SS - Deutschland Oostdijk 15-05-1940 19   
3855 G. SCHMIDTSS-Mann 3./SS-AA Oostdijk 15-05-1940 28   
3847 W. SCHNEIDERSS-Mann 11./SS - "Deutschland" Yerseke (bij) 15-05-1940 19   
3851 F. SCHNEIDERSS-Mann 16./SS - Deutschland Oostdijk (bij) 15-05-1940 19   
3841 R. WEIERMANNSS-Rttf. SS 14./SS - Germania Wildert (B) 15-05-1940 22   
3868 R. AIGNERSS-Oschaf. SS Stab SS - Deutschland Kapelle 16-05-1940 26   
3870 A. BöHRINGERSS-Uschaf. Stab III./SS - Deutschland Oostdijk (bij) 16-05-1940 27   
3864 J. BOURMANNSS-Mann 1./SS - Standarte Deutschland Kapelle 16-05-1940 18   
3860 K.J. FEUCHTMEYERSS-Mann 13./SS - Deutschland Esschen (B) 16-05-1940 17   
3858 K. GLAUSNITZERSS-Strm. 3./1. SS-Pi.Batl. [?] Esschen (B) 16-05-1940 24   
3865 E. HAMPPSS-Mann 2./SS - Deutschland Kapelle (bij) 16-05-1940 20   
3862 H. HüBNERSS-Strm. SS 1./SS - Deutschland Kapelle 16-05-1940 22   
3859 K. KELLERSS-Strm. 11./1./SS - Deutschland Esschen (B) 16-05-1940 23   
3863 K. KLöTZIGSS-Strm. SS 1./SS - Deutschland Kapelle 16-05-1940 20   
3866 G.E. LüTTGERODTSS-Mann 3. D. Gesch.Fhr. 3 Kapelle 16-05-1940 26   
3861 J. MEYERSS-Mann 2./SS - Deutschland Kruiningen (bij) 16-05-1940 17   
3871 W. MEYERSS-Strm. 11./SS - "Deutschland" Goes (bij) 16-05-1940 23   
3869 L. REITHMAIRSS-Uschaf. 17./SS - Deutschland Kapelle 16-05-1940 24   
3857 A. SCHMIDTSS-Strm. SS 6./1. SS - Germania Antwerpen (dorp bij) 16-05-1940 21   
3867 J. SCHOCKSS-Rttf. 11./SS - "Deutschland" Kapelle 16-05-1940 22   
3873 A. BLIESENERLt.d.R. Stab KG4 Ellewoutsdijk 17-05-1940 23   
3872 G. FöRSTERObgefr. Stab KG4 Ellewoutsdijk 17-05-1940 21   
3876 O. von dem HAGENOberst Stab I.R. 376 Ossendrecht (bij) 17-05-1940 57   
3875 E. HENNINGSchütze 8./I.R. 377 Woensdrecht (bij) 17-05-1940 22   
3874 H. HIRSCHELMANNUffz. Stab KG4 Ellewoutsdijk 17-05-1940 23   
3877 B. JURINDAGefr. 3./MG-Batl. 15 Zierikzee (bij) 17-05-1940 20   
3883 W. LAKOMYSS-Rttf. SS Pz.Zug SS - Deutschland Goes 17-05-1940 20   
3884 F. LAUBERSS-Rttf. 2./SS-Flak-MG-Abt. Middelburg 17-05-1940 22   
3882 W. SAUERSS-Strm. SS 4./SS - Deutschland Goes 17-05-1940 20   
3880 F. SCHOLLSS-Mann 16./SS - Deutschland Yerseke 17-05-1940 22   
3881 K. THEISSS-Mann SS 1./SS - Deutschland Goes 17-05-1940 19   
3878 J. ZüRCHERObgefr. 3./MG-Batl. 15 Zierikzee (bij) 17-05-1940 21   
3885 H. FLEISCHERSS-Mann 16./SS - Deutschland Yerseke 18-05-1940 20   
3886 O. WüRZINGERSS-Mann 11./SS "Deutschland" Esschen (B) 18-05-1940 22   
5894 H. GALLOberfeldwebel Luftwaffe 3./NJG 1 Wilhelminadorp (even ten N van) 04-06-1944 28   
4393 . ONBEKEND 4/ L.S. Btl. 681 -1749-B Heinkenszand Onbekend -1   
4392 F. BöHMObGren. -2527- St.Kp.Bov Pi.Ers. U. Ausb. Btl. 17 Heinkenszand 29-10-1944 40   
2561 R. SCHUBERT Hoedekenskerke 18-07-1942 -1   
2562 G. MELCHORT Hoedekenskerke 22-07-1942 -1   
6765 . SCHRöDERDienstellenleiter beim Fernsprechambt Terneuzen Hoedekenskerke 04-09-1944 -1   
2564 H. BIBOUnteroffizier Hoedekenskerke 10-09-1944 -1   
2566 E. BOFFERSSoldat Hoedekenskerke 10-09-1944 -1   
2569 J. BRUCKSWEIGERSoldat Hoedekenskerke 10-09-1944 -1   
2568 J. CASPERSoldat Hoedekenskerke 10-09-1944 -1   
2567 G. KLEINDIENSTGefreiter Hoedekenskerke 10-09-1944 -1   
2572 K. LENHARDGefr. Hoedekenskerke 10-09-1944 -1   
2563 B. MAASFeldwebel Hoedekenskerke 10-09-1944 -1   
2565 J. METZELObergefreiter Hoedekenskerke 10-09-1944 -1   
2570 J. MICHELSoldat Hoedekenskerke 10-09-1944 -1   
2571 R. WIEDEMANNObergefr. Hoedekenskerke 10-09-1944 -1   
2575 F. BATSGefr. Hoedekenskerke 11-09-1944 -1  
2587 W. BRASERMatrose Hoedekenskerke 11-09-1944 -1  
2583 H. COLNERObergefr. Hoedekenskerke 11-09-1944 -1  
2578 A. HERMANGefr. Hoedekenskerke 11-09-1944 -1  
2573 R. HOFFMANNOffizier Hoedekenskerke 11-09-1944 -1  
2576 G. JUBEKGefr. Hoedekenskerke 11-09-1944 -1  
2579 W. LAUBERGefr. Hoedekenskerke 11-09-1944 -1  
2577 K. MATTENObergefr. Hoedekenskerke 11-09-1944 -1  
2586 R. MöLLERMatrose O.Gefr. Hoedekenskerke 11-09-1944 -1  
2580 R. PSINSTENGefr. Hoedekenskerke 11-09-1944 -1  
2574 J. PURAHAObergefr. Hoedekenskerke 11-09-1944 -1  
2581 M. SANKEObergefr. Hoedekenskerke 11-09-1944 -1  
2585 F. SCHUPEUnteroffizier Hoedekenskerke 11-09-1944 -1  
2584 H. WEIBERTObergefr. Hoedekenskerke 11-09-1944 -1  
2582 J. de WINTERObergefr. Hoedekenskerke 11-09-1944 -1  
2588 . ONBEKEND Hoedekenskerke 26-10-1944 -1  
2589 . ONBEKEND Hoedekenskerke 26-10-1944 -1  
2590 . ONBEKEND Hoedekenskerke 26-10-1944 -1  
2591 . ONBEKEND Hoedekenskerke 26-10-1944 -1  
2592 . ONBEKEND Hoedekenskerke 26-10-1944 -1  
2593 . ONBEKEND Hoedekenskerke 26-10-1944 -1  
2594 . ONBEKEND Hoedekenskerke 26-10-1944 -1  
2595 . ONBEKEND Hoedekenskerke 26-10-1944 -1  
4740 E. AUFERMANN Kloetinge 29-10-1944 39   
4741 W. BAUSCH Kloetinge 29-10-1944 42   
4744 K. HILDENBRAND Kloetinge 29-10-1944 23   
4743 W. KöLLING Kloetinge 29-10-1944 26   
4742 K. SCHäFER Kloetinge 29-10-1944 32   
4362 J. CHRISTIANSEN   Onbekend -1   
4353 W. EWALD   Onbekend -1   
4354 F. FLAMMING   Onbekend -1   
4358 J. GLASHAUSER   Onbekend -1   
4357 A. KOCH   Onbekend -1   
4355 E. PAPENDORF Pz.J.   Onbekend -1   
4356 F. PFEFFER   Onbekend -1   
4361 H. RICHARDT   Onbekend -1   
4360 E. VOLLMER 244-3/Inf.Ers.Btl.697 Krabbendijke Onbekend -1   
4359 E. WRONSKI   Onbekend -1   
4671 . ONBEKEND Kruiningen Onbekend -1   
4672 . ONBEKEND Kruiningen Onbekend -1   
3769 K. CULLMANMAFldw Hansweert 02-09-1943 29  
3771 F. DELZERMAObGefr. Hansweert 02-09-1943 22  
3775 H. LANGHOFFObFeldw. Hansweert 02-09-1943 28  
3770 K. MüLLERMAObGefr. Hansweert 02-09-1943 21  
3773 K. TEUCHSENMatroos ObGefr. Hansweert (op zee) 02-09-1943 22  
4669 H. OPITZUffz. -363-… Kruiningen 20-09-1944 33   
4670 A. KRäMERObergefreiter Grenadier-Regiment 1020, II Bataillon Kruiningen 24-10-1944 22   
6286 . ONBEKEND Nisse 26-10-1944 -1  
6287 . ONBEKEND Nisse 26-10-1944 -1  
6288 . ONBEKEND Nisse 29-10-1944 -1   
6289 . ONBEKEND Nisse 29-10-1944 -1   
6290 . ONBEKEND Nisse 29-10-1944 -1   
6291 . ONBEKEND Nisse 29-10-1944 -1   
4421 . ONBEKEND Onbekend Onbekend -1   
4733 E. HEIN Deutsches Heer 13 Infanteriegeschütz-Infanterie-Ersatz-Regiment 1 Onbekend 01-10-1944 22   
4720 P. KLINGELS Deutsches Heer 1 Kompanie-Ersatz-Abteilung 26 Onbekend 24-10-1944 32   
4723 J. HUFNAGELGrenadier Deutsches Heer Stammkompanie-Pionier-Ersatz-Bataillon 46 Onbekend 26-10-1944 36   
2733 R. AULICH Oudelande Onbekend -1   
2731 C. LAUBMANN Oudelande Onbekend -1   
2737 C. LAUBMANN Oudelande Onbekend -1   
2730 . ONBEKEND Oudelande Onbekend -1   
2732 . ONBEKEND Oudelande Onbekend -1   
2735 . ONBEKEND Oudelande Onbekend -1   
2736 . ONBEKEND Oudelande Onbekend -1   
2729 J. KNOBLAUCHOgefr. Oudelande 26-10-1944 39   
2734 G. MüLLER Oudelande 27-10-1944 -1   
4394 J. NEYOgefr. Ovezande 29-10-1944 30   
4735 H. BöSSDöRFER Rilland Onbekend 38   
4426 P. SCHRöN Deutsches Heer 3 Kompanie-Landesschützen-Ersatz-Bataillon 9 Rilland 01-10-1944 38   
4422 A. HIRTZObergefreiter Deutsches Heer Rilland 01-10-1944 31   
4730 G. KOLLMER Deutsches Heer Stammkompanie-Infanterie-Ersatz-Bataillon 16 Rilland 01-10-1944 33   
4729 H. MECKGrenadier Deutsches Heer 475 Infanterie-Grenadier-Ersatz-Kompanie Rilland 01-10-1944 19   
4423 H. MERZ Deutsches Heer 2 Stammkompanie-Grenadier-Ersatz-Bataillon 205 Rilland 01-10-1944 36   
4728 F. MüHLHAUSE Deutsches Heer 550 Infanterie-Grenadier-Ersatz-Kompanie Rilland 01-10-1944 18   
4732 R. PEETZSchütze Deutsches Heer 2 Kompanie-Infanterie-Ersatz-Bataillon 451 Rilland 01-10-1944 40   
4424 E. PFLEIDEREROberfeldwebel de 1 Kompanie-Infanterie-Regiment 238 Rilland 01-10-1944 30   
4738 E. ROTHFUSSSoldat Deutsches Heer Stammkompanie-Grenadier-Ersatz-Bataillon 195 Rilland 01-10-1944 36   
4736 A. SCHäFFLERGefreiter Deutsches Heer 3 Kompanie-Infanterie-Ersatz-Bataillon I.R.6 Rilland 01-10-1944 33   
4739 H. SCHMIDTSchütze Deutsches Heer 2 Kompanie-Stammlandesschützen-Ersatz-Bataillon 9 Rilland 01-10-1944 38   
4722 W. STAHLSoldat Deutsches Heer 1 Schwere-Ersatz-Kompanie 698 Rilland 01-10-1944 33   
4427 A. STIEFELObergefreiter Deutsches Heer 10 Kompanie-Infanterie-Regiment 34 Rilland 01-10-1944 27   
4689 H. SCHULZObergefreiter Deutsches Heer 214738 Rilland 11-10-1944 23   
4725 E. CZERLINSKYGefreiter Deutsches Heer Flak-Ersatz-Abteilung 25 Rilland 24-10-1944 40   
4734 H. GALANDEROberGefreiter Deutsche Heer 1.K.R.S.7-45 Rilland-Bath 24-10-1944 30   
4418 E. OPPERMANNUnteroffizier Deutsches Heer 3 Ergänzung-Bau-Ersatz-Bataillon 13 Rilland 24-10-1944 43   
4724 O. SCHWEDERSKIUnteroffizier Deutsches Heer Deutsches Reichsheer I Rilland 24-10-1944 34   
4721 H. HUPFERObergefreiter Deutsches Heer 2 Kompanie-Infanterie-Ersatz-Bataillon 181 Rilland 25-10-1944 33   
4737 O. KRIEGERObergrenadier Deutsches Heer Truppe-Ersatz-Artillerie-Bataillon 3 K.A. Rilland 26-10-1944 43   
4727 H. HANAKE   Onbekend -1   
4696 . ONBEKEND   Onbekend -1   
4702 . ONBEKEND   Onbekend -1   
4726 W. EWALDObergefreiter Deutsches Heer 1 Kompanie-Infanterie-Ersatz-Bataillon 397 Waarde 25-10-1944 43   
4698 K. HUBER   25-10-1944 -1   
4701 W. FASSBENDERGefreiter Kp.E.Abt.23 Waarde 26-10-1944 37   
4703 K. KESSLERGefreiter Waarde 26-10-1944 18   
4700 K. MISCHON Waarde 26-10-1944 -1   
4697 J. OSEPLUCH Waarde 26-10-1944 -1   
4705 M. SCHMIDT Waarde 26-10-1944 -1   
4704 H. SCHüTZ Waarde 26-10-1944 -1   
4706 M. SPRIEGEL Waarde 26-10-1944 -1   
4707 V. WALLER Waarde 26-10-1944 -1   
4699 F. WOLFF Waarde 26-10-1944 -1   
4693 . ONBEKEND   Onbekend -1   
4695 P. BAUMBACH Stamm./Gren.E.Btl.4-1204 Wemeldinge 20-10-1944 22   
3574 E. SCHULERGefreiter 205-2/I.E.Btl.215 Goes 24-03-1941 22   
4690 H. NETBOLL [?]   12-09-1944 -1   
4692 F. PEISCHLHaupt Gefreiter Wemeldinge 12-09-1944 35   
4691 H. WINTERObergefreiter Wemeldinge 12-09-1944 19   
4694 J. MALECK   28-10-1944 -1   
4679 F. BONKE   Onbekend -1   
4747 G. DOMBERGER   Onbekend -1   
4746 K. MEYER   Onbekend -1   
4753 . ONBEKEND   Onbekend -1   
4748 G. PFAFFENBERGER   Onbekend -1   
4749 M. FRANK   25-10-1944 -1   
4745 J. NüRNBERGER Wolphaartsdijk 26-10-1944 -1   
4752 K. BARTEL   02-11-1944 -1   
4750 M. HEITFELD   10-11-1944 -1   
4751 J. SCHNEIDER   10-11-1944 -1   
338 perso(o)n(en) gevonden in de databaseNa het maken van de selectie worden de gegevens uit onze database gehaald. Door op de onderstreepte links te klikken haalt u meer gedetaileerde informatie naar boven. Heeft u aanvullingen op of opmerkingen over de gegevens, meldt dit dan via databasebeheerders. Vermeld hierbij het database-id